1. Home
  2. Login
  3. View Cart
  4. Checkout

Maggie MacInnes - Spiorad Beatha (The Spirit Of Life) [CD]

Maggie MacInnes - Spiorad Beatha  (The Spirit Of Life) [CD]

Ref: MARCD01

Format: CD

EAN / ISBN: 5031200100493

Shipping Weight: 0.11 Kg
Delivery Charge Information

Price: 11.65


IN STOCK

Maggie MacInnes has been singing Gaelic songs her whole life. Performing regularly at home and abroad she now enjoys taking her music to an ever-widening international audience. Maggie learned all the songs on this recording from her mother Flora MacNeil M.B.E.

1. Gura Mise Tha Fo Eislean
2. Soraidh Bhuam Far Chuan Is Beannachd
3. A' Mhaighdeann Bharrach
4. Oran A' Mharaiche
5. Is Moch An Diugh A Rinn Mi Gluasad
6. Laoidh Mhoire Mhaigheann
7. Thug Mi Goal Do'n Fhear Bhan
8. Two Waulking Songs
9. A' Mhic Dhughaill 'Ic Ruairidh
10. O Hu As Mo Run Air
11. Calum Beag O Thir A' Mhurain
12. Chan E Caoidh Mhic Shiridh


Recently Viewed