1. Home
  2. Login
  3. View Cart
  4. Checkout

Scottish Saltire 5% off when you order 30 of goods or more. Offer ends 17th January 2019. Coupon Code Required: JAN12019

Fiona MacKenzie & Arthur Cormack - Seinn! O Ho Ro Seinn! (CDx2)

Fiona MacKenzie & Arthur Cormack - Seinn! O Ho Ro Seinn! (CDx2)

Ref: MM01

Format: CD

EAN / ISBN: 5031642624328


Information on delivery charges and times

Price: 13.13


Availability: IN STOCK

Recognizing how difficult it can be to find a Gaelic voice coach, even in the Highlands, the Mairi Mhor Gaelic Song Fellowship has put together a 2 disc and word book set of the songs frequently sung at ceilidhs and in Gaelic song competitions. Clear unaccompanied solo vocals from Fiona MacKenzie are each followed by the song words spoken by Arthur Cormack. Lyrics and translations are in the booklet.

Disc One (Each track in Song then Spoken Word):
1. An Teid thu leam, a Mhairi?
2. A Bhanarach Chaoin
3. A Dhomhnaill Bhig
4. A Ghaoil, Saoil and Faigh mi Thu?
5. A'Phiseag
6. Am Bata Rannach
7. An T-Oighr' Og
8. Balaich an Iasgaich
9. Bha mi Latha Samhraidh
10. Birlinn Ghoraidh Chrobhain
11. Buain a' Choirce
12. Buain na Rainich
13. Cha Dirich mi'n Gleannan
14. Duthaich MhicLeoid
15. Eilean Sgitheanach nam Buadh
16. Eisg Bhig
17. Fagail Liosmoir
18. Faill ill o agus ho ro eile
19. Failte Rudha Bhatairnis
20. Fear a Bhata

Disc Two:
1. Gheibh Thu Caoraich
2. Griogal Cridhe
3. Gur Moch Rinn mi Dusgadh
4. Hi o ro's Ho Ro Eile
5. Ho Ro Mo Nighean Donn Bhoidheach
6. Hug Oireann O Ro
7. Ille Dhuinn Chaidh tu'm Dhith
8. Iorram Cuain
9. Lag nan Cruachan
10. Leannan mo Ghaoil Mairi Bhoidheach
11. Mo Chridhe Trom 's Duillich Leam
12. Mo Robairneach Gaolach
13. O Chruinneag e Chruinneag
14. Ochoin a Righ Gura Tinn an Galar an Gradh
15. 'S e Mo Cheist an Gille Donn
16. Seinn o ho ro Seinn
17. Seo a Bhiladhna Dh'fhag mi Dubhach
18. Teann a Nall
19. Tha Smeorach 's a Mhadainn Chiuin
20. Thugainn leam thar Saile


Recently Viewed